Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Γ.Π.Α.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 85595/Ζ1/08-06-2018 (ΦΕΚ 2102/τ.Β΄/08-06-2018) υπουργική απόφαση με τίτλο «Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» αποτελεί Μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Διευκρινίζεται ότι, η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση αφορά εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας σε αντιδιαστολή με τα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, υπεύθυνο για την υλοποίηση των οποίων είναι το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1935/τ.Β’/29-5-2019).

Κάθε δράση του Πανεπιστημίου και των μελών του, η οποία αφορά στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Γ.Π.Α. και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών, καθώς και κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση.